BDI 贝克抑郁量表

本自评测验为 测试抑郁的状况,共21题。 请在每题选择一项最符合您的**最近两周的心情**陈述句。 请确定每一题都有回答并请於完成后直接提交。

姓名 *
姓名
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. *
7. *
8. *
9. *
10.
11.
12. *
13. *
14.
15.
16. *
17. *
18.
19. *
20. *
21. *